A T. K. Z. Kft.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 I. BEVEZETÉS
Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) teljes körűen szabályozza és tartalmazza a T.K.Z. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-096885; a továbbiakban: „Társaság”) által működtetett ún. megfigyelt (Aquila) és megfigyelő (Binocular) alkalmazások (a továbbiakban: „Alkalmazások”) működésének elősegítése és használata érdekében a Társaság részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével és esetenkénti feldolgozásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint egyéb lényeges rendelkezéseket.
A Társaság a személyes adatok kezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogforrásai, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el. A személyes adatok kezelése vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”); a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”); a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.”);továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.
A Társaság az elektronikus rögzítés útján kapott, megszerzett személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.
A Társaság benyújtotta az adatvédelmi nyilvántartási azonosító iránti kérelmét a NAIH-hoz, a bejegyzési eljárás folyamatban van.

A Szabályzat mindenkor hatályos változata a http://app.tkz.hu/ webcímen, az „Adatkezelési Szabályzat” menüpont alatt érhető el.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Az alábbi értelmező rendelkezések az Infotv.-ben szerepelnek:
1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
3. Különleges adat:
a) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Az alábbi értelmező rendelkezés az Elkertv.-ben szerepel:
10. Elektronikus hirdetés: bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy - a beszédcélú telefonhívás kivételével - elektronikus hírközlés útján közölt:
a) a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám; vagy
b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.

Az alábbi értelmező rendelkezés a Grt.-ben szerepel:
11. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).
A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely az Értelmező rendelkezések 2. pontja szerint személyes adatnak minősül és a megfigyelő (Binocular) alkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”) letöltése során megadásra kerül a felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználók”) által. A megfigyelt (Aquila) alkalmazás letöltése és használata során személyes adatok kezelésére, rögzítésére, illetve tárolására a Társaság részéről nem kerül sor. Valamennyi esetlegesen beazonosításra alkalmas adat (pl. felhasználónév, GPS koordináták) a megfigyelt (Aquila) alkalmazás felhasználóinak mobilkészülékén kerül tárolásra, azt a Társaság semmilyen körülmények között nem kezeli, rögzíti, illetve tárolja.

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, IDŐTARTAMA
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. A Társaság a megfigyelő (Binocular) alkalmazás letöltése során rögzített személyes adatokat (i) az Alkalmazás Felhasználók általi használata; valamint (ii) az Alkalmazásokkal kapcsolatos rendszerüzenetek és hírlevelek Felhasználók számára történő küldése érdekében kezeli.
Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A Felhasználók az Alkalmazás letöltésekor megjelenő kérdéssor kitöltésével, ún. regisztráció útján hozzájárulnak személyes adataik felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatoknak a Társaság által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához.
Különleges adatra vonatkozó adatkezelést a Társaság nem végez.
Ezen kívül a Társaság hírleveleket is küld a Felhasználók részére külön, az arra való feliratkozás esetén. Hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen és egyértelműen hozzájárult. A hírlevél küldéséhez a Felhasználók az Alkalmazás letöltésekor megjelenő nyilatkozat melletti fülre kattintva adhatják meg hozzájárulásukat. Amennyiben a Felhasználók szándéka, hogy ne szerepeljenek a Társaság hírlevél adatbázisában, vagy le szeretnének onnan iratkozni, ezt a Társaság app@tkz.hu e-mail címére küldött értesítés útján bármikor kérhetik ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen.
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok addig kerülnek kezelésre, amíg az adatkezelés célja fennáll, azaz a Felhasználók regisztrációja meg nem szűnik. Az adatok törlésére a regisztráció megszűnésétől számított 3 (három) hónap elteltével kerül sor. Amennyiben a Felhasználók a Társaság app@tkz.hu email címére küldött értesítés útján kifejezetten kérik a személyes adataik törlését, a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Az Infotv. értelmében törlés esetén a korábban megadott adatok felismerhetetlenné tételre kerülnek oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
A regisztráció során az alábbi, önkéntesen megadott adatok kerülnek rögzítésre:

 • Név (vezetéknév, keresztnév, felhasználónév)
 • Lakcím
 • Adószám
 • Bankszámlaszám
 • E-mail cím
 • Telefonszám (nem kötelezően megadandó)
 • Meghívó azonosító
 • Kuponkód

IV. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A Szabályzat alkalmazása valamennyi, a Társaság által működtetett Alkalmazást használni szándékozó, illetve a Társaság hírlevél adatbázisában szerepelni kívánó Felhasználóra vonatkozik.
Ennek alapján valamennyi Felhasználó kötelezettséget vállal e Szabályzat betartására.

V. ADATFELDOLGOZÁS
A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást nem vesz igénybe.

VI. ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Alkalmazás használatért járó ellenérték Felhasználók számára történő elektronikus kiszámlázása végett az alábbi adatok kerülnek továbbításra:

 • Név (vezetéknév, keresztnév)
 • Lakcím
 • Adószám
 • Bankszámlaszám

Az adattovábbítás címzettje:

 • Név: KBOSS.hu Kft.
 • Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
 • Telefonszám: +3620 46 94 994; +3630 35 44 789; +3670 66 800 66
 • E-mail cím: info@szamlazz.hu
 • Weboldal: www.szamlazz.hu 

VII. JOGORVOSLATI JOG
A Felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság app@tkz.hu e-mail címére küldött értesítés útján.
A Társaság a Felhasználók kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a Felhasználó a fentiekben meghatározott módon kéri, (ii) ha azok kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

 • azok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • azok felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) naptári napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti.
Amennyiben az érintett Felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül - bírósághoz vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatos egyéb kifogás, panasz esetén a NAIH-hoz fordulhat az alábbi elérhetőségen:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: www.naih.hu

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.
A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.
Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon, amennyiben egyetért a Szabályzatban foglaltakkal és vállalja annak betartását.
A Szabályzat hatályba lépésének napja: 2015 12.15.

T.K.Z. Kft.