A T.K.Z. Kft.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

 • I. BEVEZETÉS
 • A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a T. K. Z. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-096885; adószám: 13160180-2-13; a továbbiakban: „Társaság”)  által működtetett ún. Utazó (Aquila) és Kereső (Binocular) mobil eszközre telepíthető alkalmazások (a továbbiakban: „Alkalmazások”) használatának és szolgáltatásának a feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.
  Az Alkalmazások részletes leírását, továbbá a regisztráció folyamatát itt olvashatják.

 • II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, AZ ÁSZF ELFOGADÁSA
 • A jelen ÁSZF és az annak részét képező Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) elfogadása előfeltétele az Alkalmazások letöltésének és használatának. Az Alkalmazásokat letöltő és használó személy (a továbbiakban: „Felhasználó”) az Alkalmazások letöltése és a sikeres regisztráció során az „Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, megértettem és elfogadom” fülre kattintva elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szabályzatot. A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.
  A Felhasználó a regisztrációval, illetve a jelen ÁSZF, valamint ezzel egyidejűleg a Szabályzat elfogadásával szerződést köt a Társasággal. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF tartalmazza.
  Az Alkalmazásokat a 18. életévüket be nem töltött Felhasználók kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával tölthetik le és használhatják. A jelen ÁSZF elfogadásával Ön kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy legalább a 18. életévét betöltötte, és hogy rendelkezik a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges jogosultsággal, felhatalmazással, valamint cselekvőképességgel; vagy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, úgy rendelkezik a törvényes képviselőjének a hozzájárulásával.

 • III. A TÁRSASÁG ADATAI
 • Cégnév: T. K. Z. Kft.
  Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos utca 2.
  E-mail cím: app@tkz.hu
  Telefonszám: +361 2552808
  Fax szám: +361 2552809
  Kapcsolattartó: Rajos János

 • IV. AZ ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA
 • Az ÁSZF alkalmazása valamennyi Felhasználóra vonatkozik, mely személyek az Alkalmazások letöltése és a sikeres regisztráció során kötelezettséget vállalnak az ÁSZF betartására.

  A Társaság fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF egészben vagy részben történő megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén az ÁSZF megfelelő módosítására.

  A Társaság a legújabb változásokról, módosításokról külön e-mail útján vagy amennyiben az a szerződés tartalmára nézve érdemi változást nem tartalmaz az Alkalmazások nyitó oldalán megjelenő értesítés formájában tájékoztatja a Felhasználóit. Jelen ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az értesítés kézhezvételét és a módosítás közzétételét követően a Felhasználó az Alkalmazások használatának megkezdésével vagy folytatásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

 • V. ELŐFIZETŐI DÍJ
 • Az Utazó (Aquila) alkalmazás használata díjköteles. A Kereső (Binocular) alkalmazás használata négy Aquila felhasználóig díjmentes. Az előfizető díjat külön díjtáblázat tartalmazza, melynek megtekintéséhez kattintson ide. A díjfizetésről a Társaság elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailen küld meg a Felhasználó számára. Az előfizetői díj havonta előre esedékes és megfizetésére banki átutalás vagy Paypal útján van lehetőség. (Ha a regisztráció a hónap közepéig történik, akkor adott hónapra vonatkozó időarányos törtszámla kerül kiállításra, ha adott hónap 15.-e után, akkor az adott hónapra eső időarányos rész és az azt követő hónap díja lesz egy összegben kiszámlázva.) A Társaság jogosult a használati díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

 • VI. ELÁLLÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE
 • Elállási jog: ha a Felhasználó úgy dönt, hogy lemondja a díjköteles megrendelést, ezt, a megrendelést követő 14 napban az ok megjelölése nélkül bármikor megteheti. Ez esetben a megfigyelő (Binocular) alkalmazás használatának ellentételezéseként már befizetett előfizetői díj összege a Felhasználó számára visszatérítésre kerül.

  Megszüntetési jog: A Felhasználó a szerződés megszüntetési szándékát bármikor indokolás nélkül írásban jogosult kérni a Társaság app@tkz.hu e-mail címre küldött nyilatkozat útján.
  A szerződés megszüntethető továbbá a Társaság részéről azonnali hatállyal a Felhasználó súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül például – de nem kizárólagosan – a jelen ÁSZF-ben foglaltak be nem tartása.

  Megszűnés: Megszűnik a szerződés 3 (hónapos) passzív időszakot követően automatikus törléssel. Passzív időszaknak minősül, ha a Felhasználó az Alkalmazásokat törli a mobileszközéről, vagy az esedékes előfizetői díj összegét nem fizeti meg.

  A szerződés megszűnése, illetőleg a Felhasználó vagy a Társaság részéről történő megszüntetése esetén a Felhasználó által a megfigyelő (Binocular) alkalmazás használatának ellentételezéseként már befizetett előfizetői díj összege nem kerül a Felhasználó számára visszatérítésre.

 • VII. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK ÉS A TITOKTARTÁS
 • Az Alkalmazások és az azokon keresztül elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Társaságot illetik meg.

  A Felhasználó a regisztrációval, illetve jelen ÁSZF és Szabályzat elfogadásával vállalja, hogy titokban tart, és nem használ fel semmilyen, az Alkalmazások használata során birtokába jutott, az Alkalmazásokra vonatkozó információt, a köztudomású vagy jogszabály által kötelezően kiadandó információkat kivéve.

 • VIII. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA SORÁN KELETKEZETT JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
 • Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely az Alkalmazások jelen ÁSZF-ben vagy a Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő használatát; az Alkalmazások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti; illetve amely egyébként veszélyezteti az Alkalmazások rendeltetésszerű működtetését.

  Az Alkalmazások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Társaság jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF és a Szabályzat betartása mellett használhatóak. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF és Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja az Alkalmazásokat, a Társaság jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá díj visszatérítése nélkül a Felhasználó Alkalmazásokhoz való hozzáférhetőségét felfüggeszteni vagy egyéb módon korlátozni, illetőleg megszüntetni.

 • IX. FELELŐSSÉG
 • A Felhasználó által a regisztráció során közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményekért a Társaság felelősséget nem vállal.

  A Társaság a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy az Alkalmazások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználó adataival. Az ebből eredő károkért a Társaság felelősséget nem vállal.

  A Társaság nem garantálja és reprezentálja a Felhasználók viselkedését, valamint a Felhasználók egymás közötti személyes kapcsolatáért a Társaság felelősséget nem vállal, így nem felelős a Felhasználó által más Felhasználónak közvetlenül vagy közvetve okozott károkért.

  Az Alkalmazások használatáért kizárólag az adott Alkalmazásokat használó Felhasználó tartozik felelősséggel. A Társaság kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

  Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

  A Társaság minden tőle telhetőt elkövet az Alkalmazások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és az Alkalmazások folyamatosságát. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelenleg használatban levő mobil eszközök nem minden esetben pontosak a tartózkodási hely megállapítását illetően. Amennyiben a megfigyelt (Aquila) alkalmazás Felhasználójának tartózkodási helye pontatlanul kerül kijelzésre, vagy a megfigyelő (Binocular) alkalmazás Felhasználójának megküldésre, úgy ezért a Társaság nem vonható felelősségre.

 • X. ADATVÉDELEM
 • A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az „Adatvédelmi Szabályzat” menüpont alatt található Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik.

 • XI. PANASZKEZELÉS RENDJE
 • Amennyiben a Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Társaság app@tkz.hu e-mail címén, vagy levél útján is közölheti.

  Az írásbeli panaszt a Társaság 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja és a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

  Panasza esetén a Felhasználónak lehetősége van továbbá az alábbi békéltető testülethez is fordulni:
  Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 2330 Dunaharaszti, Fő u. 266.
  Telefonszáma: (24) 531-170
  Fax száma: (24) 531-171
  Kapcsolattartó: Dr. Bernáth Tibor
  E-mail címe: pmbekelteto@vnet.hu 
  Honlap címe: www.pmbekelteto.hu

  A Társaság mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton vagy a békéltető testület útján nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a pertárgy értéke szerint illetékes magyar bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.

 • XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: „Elkertv.”) törvény vonatkozó rendelkezéseire.

  Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt a Társaság app@tkz.hu e-mail címére.

  Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon, amennyiben egyetért az ÁSZF-ben és a Szabályzatban foglaltakkal, továbbá vállalja annak betartását.

  Jelen ÁSZF nyomtatóbarát letöltéséhez és megtekintéséhez kattintson ide.

  Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015 12.15.

  T.K.Z. Kft.